Słownik przydatnych pojęć

Gra

rozrywkowa forma spędzania czasu, w której wykorzystywane są elementy rywalizacji (z innymi lub samym sobą).

Grywalizacja, Gamifikacja, Gryfikacja

jest to zastosowanie zasad zaczerpniętych z gier w celu maksymalizacji zaangażowania ludzi w pożądane działania oraz w wzmacnianiu pozytywnych zachowań.

Potencjał grywalizacyjny

jest to analiza potrzeb grywalizacyjnych. Ma na celu weryfikację, jaka gra najlepiej rozwiąże dany problem i spełni oczekiwania zamawiającego.

Symulacja

o sztuczne odwzorowanie rzeczywistości. Stosowana jest często w celach nauki, doskonalenia. Dzięki wykorzystaniu symulacji można sprawdzić wiele wariantów zachowań i wybrać najlepsze bez ponoszenia rzeczywistych strat.

Gra symulacyjna

jest to wykorzystanie symulacji w formie gry. Często wykorzystywane są w celach naukowych, rozrywkowych, biznesowych. Mają za zadanie odtworzenie realnych warunków w warunkach gry, rozrywki.

Gra biznesowa

ma na celu modyfikację i wzmanianie pożądanych zachowań, efektów. W biznesie gry wykorzystywane są najczęściej do przeprowadzania szkoleń lub analizy efektywności pracowników. Gry biznesowe mają większą skuteczność ze względu na interaktywność oraz wywoływanie u graczy uczucia podekcytowania i zrelaksowania, co sprzyja osiąganiu lepszych wyników oraz wyników szkoleniowych.

 

Gra decyzyjna

jest to forma gry, która oparta jest na procesie podejmowania decyzji. Każda decyzja ma wpływ na końcowy efekt gry, dlatego dla uczestników niezmiernie ważne jest odpowiednie przeanalizowanie sytuacji, w których się znajdują. Często gra decyzyjna bywa  oparta na interakcjach między uczestnikami, co pozwala dodatkowo rozwinąć umiejętności komunikacyjne. Gry decyzyjne wymuszają wysokie zaangażowanie graczy i stwarzają efektywniejsze warunki do nauki niż tradycyjne formy szkoleniowe w postaci wykładów.

Grywalizacja w edukacji

jest to przeniesienie zasad gier do celów szkoleniowych. Gry mają zastosowanie zarówno w edukacji szkolenej jak i w procesach szkoleniowych firm biznesowych. Grywalizacja wzmacnia utrwalanie się u szkolonych prawidłowych reakcji i zachowań.

Mechanizm gry

są podstawą w grywalizacji. Wykorzystywane są najczęściej zasady związane z elementami rywalizacji, symulowaniem sztucznych sytuacji, korzyścią zdobywania informacji z gry, zdobywaniem wirtualnych nagród. Prawidłowe zastosowanie mechanizmów gry w grywalizacji pozwala zwiększyć motywację pracowników do przyswajania wiedzy.

Techniki szkoleniowe

są to metody wykorzystywane przez szkoleniowców, trenerów, coachów, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi do przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia i rozwoju u nich pożądanych zachowań i umiejętności w celu poprawy ogólnej kondycji przedsiębiorstwa

Szkolenia z wykorzystaniem gier

jest to forma szkoleń, w której wykorzystywane są procesy grywalizacji, symulacje biznesowe. W swojej istocie łączą ze sobą elementy nauki i zabawy dla lepszej skuteczności działań.

Nowoczesne szkolenia

jest to wykorzystanie komputerów i osiągnięć technologicznych XXI wieku. Jako nowoczesne formy szkoleniowe wymieniane są często: e-learningi, gry symulacyjne, grywalizacja, webinary, coaching.

E-learning, szkolenia online

jest to przeniesienie tradycyjnych form szkoleniowych do Internetu. Umożliwia wzięcie udziału w szkoleniu bez wychodzenia z domu. Kontakt z trenerem także odbywa się w sposób wirtualny.

Flow

stan gracza, gdy jest on zaangażowany w grę tak, że nie chce jej przerywać i nie myśli o niczym innym. Gracz wtedy nie ma problemu z poświęceniem na daną czynność większość czasu.

Kompetencje

to zestaw umiejętności oraz posiadanej wiedzy, które są niezbędne do realizacji działań. Kwalifikacje potwierdzane są dzięki dokumentom np. referencje.

Edutainment

jest połączenie słów education i entertainment, czyli z angielskiego to nauka przez zabawę.

Audyt szkoleniowy

to analiza potrzeb szkoleniowych dla firmy. Na jej podstawie opracowuje się zestawy szkoleniowe najlepiej dopasowane do danej organizacji.

Analiza K-SWOT

jest narzędziem, które służy do budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę. Pozwala identyfikować luki informacyjne oraz znajdować sposoby zapełniania tych luk.

Cel biznesowy

to drogowzkaz dla działań w danej organizacji. Nadaje kierunek zadaniom realizowanym w firmie.

ROI

z angielskiego - Return Of Investment, czyli stopa zwrotu z inwestycji. Jest to wyrażona w formie pieniężnej wartość, jaką firma uzyska z 1 zainwestowanej złotówki kapitału.

Europejski Instytut Grywalizacji Biznesu

jest to przedsiębiorstwo, które wychodzi naprzeciwko waszym potrzebom. Przygotowuje dla was idealnie dopasowane gry symulacyjna dla maksymalizacji efektywności działań szkoleniowych. Zajmuje się grywalizacją, grami symulacyjnymi, grami decyzyjnymi dla biznesów i edukacji. Stawiają na nowoczesne formy szkoleniowe i nie boją się wyzwań. Mogą stworzyć maksymalnie spersonalizowaną grę na specjalne zamówienie swoich klientów.

Rzeczywistość Rozszerzona

to gra dla managerów, doświadczonych specjalistów o tematyce rozwiajającej współpracę, komunikację i umiejętności kierownicze. Jej scenariusz bazuje na procesach związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek.

Misja Radziszewo

jest grą kształtującą umiejętności związane z negocjowaniem, komunikacją i współpracą. Stworzona dla managerów i specjalistów z doświadczeniem wykorzystuje scenariusz, gdzie problemem jest przygotowanie miasta na nadchodzącą zimę.

Fort Brave

wprowadza gracza w sytuację, gdzie mały oddział armii znajduje się na terytorium nieprzyjaciela. Gracze muszą poradzić sobie ze zbudowaniem fortu zanim zostaną zaatakowani. Gra symulacyjna kształtuje tu umiejętności współpracy i zarządzania projektami.

Hotel Stars

stworzony został dla uczniów w celu rozwijania ich wiedzy ekonomicznej, etycznej oraz związanej z CSR (odpowiedzialność społeczna biznesu). Bazą dla scenariusza gry symulacyjnej jest działalność związana z prowadzeniem hotelu.

Simperience

kłada się z trzech elementów: dwoświadczenia szkoleniowego, nowoczesnej technologii oraz gry. Ptatforma szkoleniowa Simperience opiera się na połączeniu nauki z zabawą. Jest to połączenie słów symulacja (simulation) i doświadczenie (experience).

Kluczowe Kompetencje

przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej. Są trudne do skopiowania, są unikalne, tworzą wartość dodaną w firmie. Powinny być adekwatne do podjętej strategii działania.

Zarządzanie Projektami

zestaw dzialań ukierunkowanych na osiągnięcie celów cząstkowych i głównych w wyznaczonym czasie. Dzięki zarządzaniu projektami możliwa jest lepsza kontrola prowadzonych działań, harmonogramowanie oraz realizacja zadań.

Interaktywność

jest to zdolność do współoddziaływania na siebie przy pomocy komunikacji. W informatyce interpretowame jest jako zdolność urządzenia lub programu do równoczesnego odbioru informacji i reakcji na nią.

Kapitał Ludzki, Kapitał Intelektualny

jest sumą wiedzy posiadanej przez pracowników danej firmy, którą potrafią wykorzystać, aby tworzyć wartość dodaną dla organizacji. Jest istotne przy zwiększaniu wartości firmy i zapewnianiu jej przewagi konkurencyjnej.

Wielopoziomowość

jest to uwzględnianie wielu aspektów jakiejś dziedziny. To działanie lub położenie na wielu poziomach.

Trade off

to sytuacja rezygnacji z jednego elementu, aby uzyskać inny. Trade off to sytuacja decydowania między różnymi aspektami.

Kontekst Gry

jest to umiejscowienie gry w jakiejś sytuacji, scenariuszu. Kontekst gry jest jej historią opowiadaną graczowi.

Kontent Gry

to zawartość merytoryczna gry, jej treść, zawartość naukowa. Kontent gry pozwala na właściwe jej dopasowanie do kontekstu.

Ranking

to klasyfikacja, uszeregowany zbiór elementów (w grze uczestników gry i ich wyników) wyrażony w sposób ilościowy. Wykorzystywany jest do wartościowania efektów np. działań. W grze motywuje on uczestników do odnoszenia coraz większych sukcesów, aby być lepszymi niż inni gracze.

Raport

jest dokumentem (wirtualnym lub papierowym), który zawiera zestawienie wyników z działań, obserwacji. Raporty mają charakter edukacyjny - dostarczają informacji o postępie, zmianach, sytuacji obecnej na daną chwilę. 

Informacja Zwrotna

to typ informacji uzyskiwanej przez nadającego komunikat od osoby go otrzymującej. Jest to dzielenie się uwagami odnośnie efektów działań ludzi, aby mogli na tej podstawie dokonywać modyfikacji swoich zachowań i maksymalizować efektywność.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

jest to dziedzina nauki, która skupia się na procesach pozyskiwania i rozwoju pracowników. ZZL to działanie organizacyjne skupiające się na człowieku, który dysponuje innymi zasobami w organizacji takimi jak wiedza, umiejętności.

Coaching

wykorzystuje metody psychologiczne do usprawniania rozwoju jednostek lub organizacji. Związany jest z realizacją procesu podejmowania decyzji do zaspokajania potrzeb. Coaching pozwala na optymalizację działań i ma na celu wspieranie oraz wzmacnianie klienta.

Kompleksowość Szkoleniowa

całościowe podejście do tematu. W szkoleniach dotyczy to sumiennego przyłożenia się do całego szkolenia i całego tematu, a nie skupiania się na jego fragmencie. Kompleksowość szkoleniowa to zapewnianie wszystkich możliwych usług szkoleniowych w jednym miejscu bez korzystania z innych źródeł w innym czasie.

Wzmacnianie porządanych zachowań

bazuje na eliminowaniu nieprawidłowych zachowań oraz nagradzaniu pozytywnych zachowań, co przekłada się na wzrost motywacji w kierunku pożądanych przez organizację działań.

Motywacja

jest to stan, w którym człowiek czuje chęć do realizacji różnych zadań oraz wykonywania ich jak najlepiej

Efektywne szkolenie

to takie, które osiąga założony cel i maksymalizuje wiedzę przekazywaną uczestnikom.

Burza mózgów

jest metodą podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Burza mózgów polega na grupowej dyskusji i podawaniu różnych możliwych rozwiązań problemu oraz przedyskutowaniu pomysłów w grupie innych ludzi.

Team building

są to formy integracji grupy. Mają na celu wzajemne rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, określenie ról oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Dane

to liczbowe przedstawienie różnych wartości

Informacje

to przetrworzone dane posiadające znaczenie. 

Rozwój

jest niezbędny do przetrwania organizacji i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jest to wziększanie stanu wiedzy i umiejętności wykorzystania informacji w praktyce.

Organizacyjne uczesnie się

dokonywane jest na 3 poziomach: pracownika, grupy oraz organizacji i wykorzystuje szereg różnych metod tradycyjnych, doświadczalnych i cybernetycznych. Może zapewnić organizacjom przetrwanie.

Wiedza

jest przypisana do człowieka, istnieje w jego umyśle. Wiedza ma charakter subiektywny i osobisty.

Wiedza Jawna

jest to typ wiedzy łatwy do zakodowania, czyli zapisu. Jest łatwa do uzyskania np. w postaci podręczników, intrukcji, regulaminów.

Wiedza Ukryta

Możesz również do Nascxvcxvx maila. Możesz również dxcvcxszego maila.

Zarządzanie Wiedzą

jest procesem obejmującym konstruowanie, kodowanie, udostępniania i rozpowszechniania wiedzy. Ma na celu maksymalizację skuteczności procesów wiedzy.

Konstruowanie Wiedzy

to prowadzenie działań mające na celu tworzenie nowej wiedzy w organizacji oraz skupiające się na lepszym zrozumieniu.

Zapis Wiedzy

jest to sposób zakodowania wiedzy w jakimś ustalonym systemie (najczęściej słownie) tak, aby mogła być ona przechowywana.

Udostępnianie Wiedzy

o procesy związane z dzieleniem się wiedzą. Obejmują przeciwdziałanie przeciwnościom takim jak: lęk przed zmianami, opór przez ryzykiem, nie uznawanie autorytetukierownika.

Mądrość

to zdolność wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadzenia w procesach decyzyjnych.